Genel Bilgiler

Bölüm Başkanı
ocal_usta Prof. Dr. Öcal USTA
web_site Akademik Sayfası | Kişisel Sayfası
cv Özgeçmiş ve Yayınları
email ocal.usta[@]deu.edu.tr
room  203 -234
phone 0(232) 301 06 64 Dahili : 10664
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Göktuğ Cenk AKKAYA
web_site Akademik Sayfası | Kişisel Sayfası
cv Özgeçmiş ve Yayınları
email cenk.akkaya[@]deu.edu.tr
room  216
phone 0(232) 301 05 89 Dahili : 10589
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
web_site Akademik Sayfası | Kişisel Sayfası
cv Özgeçmiş ve Yayınları
email pinar.ozer[@]deu.edu.tr
room  324
phone 0(232) 301 05 58 Dahili : 10558-10603
Bölüm Sekreteri
OzlemMercan ÖZLEM MERCAN
web_site Kişisel Sayfası
email  ozlem.mercan[@]deu.edu.tr
room 203
phone 0(232) 301 06 55 Dahili : 10655

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren tüm bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine başlanmıştır.
İşletme lisans programı, güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, girişimci, yenilikçi, rekabetçi, analitik düşünen, hızlı karar alan, kalifiye ve donanımlı yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İşletme Bölümünde uluslararası düzeyde bir lisans programı yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar İşletme alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İşletme programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İşletme programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/2014-2015/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşletme lisans programı, bilimsel işletme yönetimine yönelik güncel bir içeriğe sahiptir. İşletme biliminin alt işlevleri olan yönetim ve organizasyon, pazarlama, muhasebe, finans, üretim, sayısal yöntemler ve ticaret hukuku alanlarını içine alarak eğitim ve öğretim yapmaktadır. İlk iki öğretim yılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümleri tarafından verilen, daha çok genel ve ortak dersler yer almaktadır. Son iki öğretim yılında ise alana yönelik dersler ağırlıktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Ayrıca İngilizce ve/veya Fransızca dillerinde yürütülmekte olan ve öğrencilerin Erasmus Değişim Programı kapsamında seçebileceği yedi ders bulunmaktadır. Bunun dışında öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
İşletme Bölümü 2012-2013 öğretim yılı itibarıyla 16 profesör, 15 doçent, 15 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1 İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olan,
2 Temel işletmecilik, iş kurma ve geliştirme, yönetim işlevleri ile ilgili kuramsal ve temel bilgiler ışığında güncel gelişmeleri anlayabilen ve uygulamaya aktarabilen,
3 Örgütsel ortamda insan davranışına ilişkin temel kavramları anlama, yorumlama, davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup ve örgüt düzeyinde analiz ederek çözümleyebilen ve öneriler geliştirebilen, insan kaynağının etkin kullanımına dönük süreçleri işletmenin iç-dış imajını geliştirerek, rasyonellik ilkeleri çerçevesinde yapılandırabilen,
4 Uzun dönemde işletmenin sürdürülebilirliliğini sağlamak için rekabet avantajı ve ortalama bir getiri elde etmek üzere, çevresel koşullardaki değişimlerin analizini yapabilen; çevreye uyum sağlayıcı kurumsal, işletme ve işlevsel stratejiler geliştirebilen; stratejileri uygulayabilen ve kontrol edebilen,
5 Temel hukuk kavramlarına, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İşletme Hukuku alan bilgilerine hakim ve işletmelerin hukuki sorunlarına çözüm üretebilen,
6 İşletmeleri sistem yaklaşımı temelinde bir bütün olarak algılayabilen, işletme sorunlarını tanımlama, tasarlama ve modelleme konusunda bilgi sahibi, çağdaş teknolojileri kullanabilen ve elde edilen sonuçları yorumlayabilen,
7 Uluslararası kalite yönetim sistemlerini bilen ve sistemin geliştirilmesine ilişkin süreç ve takımlarda yer alabilecek becerilere hakim,
8 İşletme sorunlarına disiplinlerarası yaklaşan, kalitatif ve kantitatif verilerin matematiksel ve istatistiksel modellerle bütünleştirebilen, analitik ve bilişsel düşünme becerilerine hakim,
9 Finansal tablo ve raporları hazırlama, analiz etme, denetleme becerilerine hakim ve bunları işletme sorunlarının çözümünde kullanabilen,
10 Muhasebe-Finans sorunlarını tanıma ve çözme yeteneğine hakim, doğru ve isabetli finansal kararlar alabilen,
11 Finans teorisi, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar ve yatırım kararları hakkında temel bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında alternatif çözüm önerileri geliştirebilen,
12 Pazarlama alanında küresel rekabet ortamının gerektirdiği stratejik pazarlama yönetiminin uygulanabilmesi için gereken temel kavramlar, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sisteminin işletilmesi, tüketici davranışlarının anlaşılması ve doğru pazarlama karması stratejilerinin belirlenerek uygulanmasını sağlayacak kavramsal bilgilere hakim,
13 Üretim\İşlemler ve pazarlama işlevlerinin, rakipleri de dikkate alarak firma ve müşteri açısından maksimum etkinlikte çalışmasını sağlayacak, bilgi ve donanıma sahip, güncel üretim ve pazarlama bilgilerini sorun çözmeye dönük kullanabilen,
14 Üretimin verimliliğini arttıran üretim\işlemler yönetiminin toplumsal yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ve diğer işlevlerle ilişkisini anlayabilen,
15 Bir işletmeci olarak bilgi okuryazarlığı, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip, sorumluluk alabilen, güncel gelişmeleri izleyen, analitik düşünerek sorunlara etik ilkeler çerçevesinde yaratıcı, yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretebilen, mezunlar verir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme programı mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezunlar, çeşitli kurumlar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilmekte ve mali müşavir olabilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin, araştırma kurumlarının ve bankaların insan kaynakları, pazarlama, finans ve üretim bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca, işletme mezunları lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme
yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi
Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve
ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php
KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/
sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili
maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS
karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az
2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken
yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683)
ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da
sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya
eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Öcal USTA

E-posta Adresi: ocal.usta@deu.edu.tr

AKTS / DS Koordinatörleri: Doç. Dr. Pınar Süral Özer Prof. Dr. G.Cenk
AKKAYA

E-posta Adresi: pinar.ozer@deu.edu.tr – cenk.akkaya@deu.edu.tr

İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR

Telefon: 00 90 232 301 06 55