Grade Conversion Table Used for Horizontal Student Transfer Operations Have Been Changed

09-01-2020

Bilindiği üzere, Üniversitemiz senatosu tarafından kabul edilen ve uygulanmakta olan Yatay Geçiş Yönergesinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının “100’lük not sistemine göre eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören adayların notlarının 4’lük not sistemine dönüştürülmesinde bu yönerge ekinde yer alan not dönüşüm tablosu uygulanır. Diğer yükseköğretim kurumları tarafından yapılan not dönüşümleri kabul edilmez” hükmü gereğince 100’lük notların 4’lük nota dönüştürülmesinde yönerge ekinde yer alan tablo kullanılmaktaydı.

21 Aralık 2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Anadal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2 nci maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca 2019-2020 bahar yarıyıllı yatay geçiş başvurusu sırasında yüzlük sistemde elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde ekte yer alan Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosunun kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerinizive gereğini rica ederim.

Create Timestamp : 9/01/2020 17:04 | Last Update Timestamp : 9/01/2020 17:12