PUBLIC FINANCE DISTANCE EDUCATION MASTER’S PROGRAM (WITHOUT THESIS)

08-05-2017

PUBLIC FINANCE DISTANCE EDUCATION MASTER'S PROGRAM (WITHOUT THESIS)

MALİYE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ALES ve YABANCI DİL ŞARTI YOK

4 YILLIK LİSANS MEZUNLARI BU PROGRAMA BAŞVURABİLİR.

(Kontenjan Sınırlıdır.)

EĞİTİM DİLİ: TÜRKÇE

Eğitimler, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) işbirliğinde internet üzerinden verilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim ile, kişisel ortamınızda derslerinizi canlı olarak izleyebilir, istediğiniz gün ve saatte tekrar izleme imkanı bulabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim ile kariyerinizde ilerleme sağlayabilirsiniz.

BAŞVURU TAKVİMİ

Ön Kayıt Başvurularının İnternet Üzerinden Yapılması: 17-28 Temmuz 2017 Sonuçların İlanı: 14-18 Ağustos 2017 Kesin Kayıtlar: 21-22-23 Ağustos 2017 Derslerin Başlangıcı: 18 Eylül 2017

BAŞVURU

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://www.sbe.deu.edu.tr

sosyalbil@deu.edu.tr

Tel.: +90 (232) 301 87 60

Faks: +90 (232) 453 02 66

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tınaztepe Yerleşkesi, 35390 Buca / İZMİR

 

MALİYE ANABİLİM DALI İLETİŞİM

Prof. Dr. Ahmet ÖZEN

E-posta: ahmet.ozen@deu.edu.tr;

hmozen@gmail.com;

Cep Tel. 0 532 657 71 16

ÖĞRETİM KADROSU

Prof.Dr. Kâmil TÜĞEN

Prof.Dr. Mehmet TOSUNER

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Asuman ALTAY

Prof.Dr. Haluk EGELİ

Prof.Dr.Yusuf KILDİŞ

Prof. Dr. Ahmet ÖZEN

Prof.Dr. Hakan AY

Doç.Dr.Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN

Yrd.Doç.Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Özgür SARAÇ

Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÜNAY BEKÂR

 

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ

Maliye bilimi; kamu hizmeti, kamu harcaması ve kamu gelirleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen sosyal bir bilim dalıdır. Maliye bilimi sahip olduğu özellikleri bakımından disiplinler arası bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Maliye bilimi hedeflediği amaçlar ve bu amaçlara ulaşmada kullandığı araçlar yönünden ekonomik, sosyal ve mali yapıyı etkileme gücüne sahip bulunmaktadır.

Maliye biliminin inceleme alanı milli ekonominin bütününü kapsamakta olup özel sektör ve kamu sektörünün işleyiş mekanizmalarını ve bunlar arasındaki etkileşimi de analize tabi tutmaktadır. Maliye bilimi soyut ve somut bir disiplin alanı olup, mali konular hem teorik hem de uygulama yönüyle ele alınmaktadır.

Bu çerçevede Maliye Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatı çalışanları başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarındaki mali yönetim ve denetim birimleri çalışanlarının, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavir gibi meslek mensuplarının önemli ve yaygın bir inceleme alanı olan mali yönetim ve denetim konularıyla ilgili olarak bilgi birikimlerini ve deneyimlerini artırabilecekleri, yenilikleri takip ederek analiz edebilecekleri ve ortaya çıkan sorunlara çözümler üretebilecekleri şekilde kendilerini geliştirme imkânları sunan eğitim programlarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu eğitim ihtiyacının nitelikli bir şekilde karşılanabileceği yerler, alanlarında uzman öğretim kadrosu, yeterli fiziki altyapısı ve kurumsal kültür birikimini sağlamış üniversitelerdir.

İzmir ili özelinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, yukarıda belirtilen eğitim ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğu ve bu konuda öncülük etmesi gerektiği ortadadır.

Maliye Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının önerilmesi düşüncesi önemli bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Programın hedef kitlesi olan maliye alanında çalışan meslek mensupları ve Maliye Bakanlığı kadrolarında görevli devlet memurlarının mesai saatleri içinde eğitime zaman ayıramayacak olmaları (iş yükü yoğunluğu ve devlet memurları bakımından izin alınamaması gibi sebeplerle), programın bu kimselerin derslere devam edebilmeleri imkânını verecek şekilde tezsiz yüksek lisans programı olarak önerilmesini gerekli kılmıştır. Nitekim İzmir’de mevcut vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen maliye ile ilgili tezsiz yüksek lisans programlarına olan önemli sayıdaki talep incelendiğinde bu tespitin doğruluğu anlaşılmaktadır.

Maliye Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ilk planda kamu sektörü içinde yer alan kurumların maliye alanındaki yetişmiş işgücü ihtiyaçlarını gidermeye katkıda bulunma amacını taşımaktadır.

MALİYE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama AKTS
8000 Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri Teorisi-Doç.Dr. Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN 2 0 6
8003 Genel Vergi Hukuku-Prof.Dr. Mehmet TOSUNER 2 0 6
8005 Çağdaş Bütçe Yaklaşımları-Prof.Dr. Haluk EGELİ 2 0 6
8007 Vergilemenin Mikro Ekonomik Analizi-Prof.Dr.Asuman ALTAY 2 0 6
8009 Mahalli İdarelerde Mali Yönetim-Yrd.Doç.Dr.Haluk TANDIRCIOĞLU 2 0 6
II. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama AKTS
SBE 5001 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Yrd.Doç.Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU

3 0 5
8002 Mali Düşüncelerin Gelişimi-Doç.Dr.Hakan AY 2 0 5
8004 Türk Vergi Sistemi-Prof.Dr. Zeynep ARIKAN 2 0 5
8006 Türkiye’de Bütçe Uygulamaları Prof.Dr. Kamil TÜĞEN 2 0 5
8008 Vergilemenin Makro Ekonomik Analizi-Yrd.Doç.Dr. Özgür SARAÇ 2 0 5
8010 Uluslararası Mali Uyg. –Doç.Dr. Ahmet ÖZEN 2 0 5
III. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı Teorik Uygulama AKTS
8011 Kamu Ekonomisi Analizi-Doç.Dr.Dilek DİLEYİCİ BAŞARAN 2 0 3
8013 Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları-Prof.Dr. Yusuf KILDİŞ 2 0 3
8015 Mali Denetim-Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÜNAY BEKAR 2 0 3
8017 Maliye Politikası Analizi-Prof.Dr. Asuman ALTAY 2 0 3
8099 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi-Yrd.Doç.Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU 2 0 3
Dönem Projesi 0 0 15

MALİYE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI MALİ UYGULAMALAR

Dersle İlgili Literatür Tanıtılması, Uluslararası Mali Uygulamaların Genel Çerçevesi, Küresel Çapta Kamusal ve Hizmet Türleri, Uluslararası Çevre Politikaları, Vergi Rejimleri ve Çok Uluslu Şirketler, Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Serbest Bölgeler Ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi, Uluslararası Mali Yardımlar, Uluslararası Mali Denetim, Uluslararası Mali Uygulamalara Yön Veren Kuruluşlar, Türkiye ve Uluslararası Para Fonu İlişkileri, Türkiye ve Dünya Bankası İlişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Türkiye ve Çeşitli Bölgesel Kuruluşlar Arası İlişkileri konularında genel bilgiler.

MALİ DENETİM

Dersle İlgili Literatür Tanıtılması, Denetim, mali denetim kavramı ve unsurları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK)’nda İç Kontrol Süreci, 5018 sayılı KMYKK’nda İç Denetim ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Türkiye’de bütçe denetimi ve türleri, Kamu Mali Denetim Kurumları, Dış Denetimde Sayıştay ve Etkinliği, Vergi denetimi ve türleri, Yoklama, Yaygın ve Yoğun vergi denetimleri, İç denetim, Vergi İncelemeleri, Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vergi denetiminin etkinliği, Mali denetimde etkinliğin sağlanmasına ilişkin öneriler.

MALİ DÜŞÜNCELERİN GELİŞİMİ

Tarihte vergi olayı, İlkçağlarda vergi sistemleri, Sümer-Mısır ve Hititler’de mali olaylar, Eski Yunan ve Roma’da mali olaylar, Orta çağda mali olaylar ve düşüncelerin gelişimi, Bütçe hakkının doğuşu ve gelişimi, Dinler açısından Mali olaylar (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da), Osmanlı Devleti’nin mali yapısı: Mali sistemi ve ekonomik faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nde kamu gelirleri, Osmanlı Devletinde toprak mülkiyeti ve dirlik rejimi, Osmanlı Devleti’nde mali örgüt, vergi toplama sistemleri ve vergi muafiyetleri, Osmanlı Devleti’nde mahalli idareler, Osmanlıda mali bunalımın nedenleri, reformlar ve dış borçlanmanın analizi

KAMU EKONOMİSİ ANALİZİ

Kamu Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı, Kamu Ekonomisinin Fonksiyonları, Kamu Kesiminin Büyüklüğü, Kamusal Mallar Teorisi, Piyasa Başarısızlığı Teorisi, Dışsallıklar ve Kamusal Çözümler, Kamusal Regülâsyonlar Teorisi, Kamu Ekonomisinin Başarısızlığı Teorisi, Piyasa Başarısızlığı ile Kamu Ekonomisi Başarısızlığının Karşılaştırılması, Kamu Ekonomisinde Karar Alma, Kamu Ekonomisinde Asimetrik Enformasyon Sorunu, Kamu Girişimciliği Teorisi, Kamusal Hizmetlerin Sunumunda Alternatif Yöntemler, Özelleştirme Teorisi

KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ TEORİSİ

Kamu Harcamalarının Tanımı ve Kapsamı, Kamu Harcamaları ile Özel Harcamaların Ayırt Edici Özellikleri, Kamu Harcamalarının Artışına Yol Açan Faktörler, Kamu Harcamalarının Artışını Açıklayan Teoriler, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Gelirlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması, Kamu Gelirlerinin Fonksiyonları, Vergileme Tekniği ve Vergilemeye İlişkin Kavramlar, Vergilerin Sınıflandırılması, Vergileme İlkeleri, Vergi Konusunun Seçimi: Gelir, Servet ve Harcama Vergileri, Vergilerin Mükellef Psikolojisi Üzerindeki Etkileri, Vergileme Yetkisi: Kullanımı ve Sınırlandırılması, Optimal Vergileme

VERGİ USUL HUKUKU

Vergi Hukukunun Temeli ve Vergilendirme Yetkisi, Vergi Hukukunun Tanımı, Kapsamı ve Konusu, Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi, Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu, Vergi Hukukunda Yorum ve Kanıt Sistemi, Vergilendirme İşlemleri, Vergilendirmede Sorumluluk, Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar, Vergi Hukukunda Süreler, Hesaplanması ve Uzaması, Vergi Alacağının Tespiti, Verginin Tarhı ve Çeşitleri, Verginin Tebliği ve Tahakkuku, Vergi Alacağının Ortadan Kalkması, Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve Düzeltilmesi, Vergi Yükümlülerinin Denetlenmesi Yolları, Mükellefin Ödevleri, Değerleme, Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi Uygulamaları, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller

UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

Vergi uyuşmazlığının tanımı, ortaya çıkma nedenleri, vergi uyuşmazlıklarını çözümleyen kuruluşlar. Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal anlamda çözümlenmesinde geçirilen tarihsel süreç, Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yollarından olan; vergi hatalarının düzeltilmesi ve uygulama örnekleri, Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümü; vergi yargılaması kavramı, vergi yargısı sistemleri, vergi yargısının fonksiyonları ve vergi yargılaması usulünde hâkim olan ilkeler, Vergi davasının konusu ve dava açma hakkının doğması, vergi davalarında görev ve yetki, bağlantılı davalar ve davaların birleştirilmesi, Dava dilekçelerinin düzenlenmesi, dilekçelerin verilebileceği yerler, tek dilekçe ile dava açılabilecek durumlar, dava dilekçelerinin incelenmesi ve dilekçelerdeki eksikliklerin sonuçları, Türk vergi yargı sisteminin sorunları, çözüm önerileri ve diğer ülke uygulamaları ile karşılaştırılması

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Verginin Tanımı, Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgi, Vergi Hukukunun Kaynakları, Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergilendirme İşlemleri, Mükellefin Ödevleri, Vergi Alacağının Ortadan Kalkması, Gelirin Özellikleri, Gelir Vergisinde Mükellefiyet, Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücret, Serbest Meslek Kazancı, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İrat, Gelir Vergisinin Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler, Servet Üzerinden Alınan Vergiler, Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Analizi

MAHALLİ İDARELERDE MALİ YÖNETİM

Genel Olarak Mahalli İdareler, Mahalli İdareler ve Bütçeleme, Mahalli İdareler ve Muhasebe Sistemi, Mahalli İdarelerde Harcama Süreci, Mahalli İdarelerde Finansman, Mahalli İdarelerde Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme Süreci, Mahalli İdarelerde İç Denetim ve İç Kontrol Mekanizmaları, Türkiye’de Mahalli İdareler ve Sorunları

ÇAĞDAŞ BÜTÇE YAKLAŞIMLARI

Bütçenin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi, Klasik Bütçe Yaklaşımından Çağdaş Bütçe Yaklaşımına Geçişi Sağlayan Denemeler (Milli Bütçeler, Yatırım Bütçeleri), Çağdaş Bütçe Yaklaşıma Yönelik İlk Adım: Performans Bütçeleme ve Değerlendirilmesi, Planlama-Programlama-Bütçeleme ve Değerlendirilmesi, Sıfır Esaslı Bütçeleme ve Değerlendirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ve Türkiye’de Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Uygulaması, Vatandaş Odaklı Bütçeleme Uygulamaları, Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme Anlayışı, Sosyal Bütçeleme Uygulamaları

TÜRKİYE’DE BÜTÇE UYGULAMALARI

Bütçe Kavramı ve Batılı Ülkelerde Bütçe Hakkının Gelişimi, Günümüz Bütçe Uygulamaları Çerçevesinde Klasik-Modern Bütçe Fonksiyonları, Bütçe Denkliği Teorileri ve Değerlendirilmesi, Bütçe İlkelerinin Batılı Ülkeler ve Türkiye Uygulaması Yönünden İncelenmesi, Bütçe İlkelerini İhlal Eden Uygulamalar, Klasik Bütçe Sistemi, Modern Bütçe Sistemleri; Milli Ekonomik Bütçeler, Yatırım Bütçeleri ve Performans Bütçe Uygulaması, Program Bütçe ve PPBS, Sıfır Esaslı Bütçeleme Sistemi, Çok Yıllı Bütçeleme, Analitik Bütçe Kodlaması, Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçesinin Hazırlanması, Hazine İşlemleri ve Bütçe Hesaplarının Kapatılması, Faaliyet Raporları, Kesin Hesap Kanunu, Bütçenin İdari ve Yasama Denetimi, Bütçenin Yargı Denetimi

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİ

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Genel Çerçevesi, İktisadi Düşünce Akımlarına Göre Borçlanmaya Bakış Açısı, Kamu Kesimi Açık Türleri ve Değerlendirilmesi, Kamu Borçlanma Araçları, Olağanüstü Borç Yönetimi, Borçlanma da Risk Yönetimi ve Borç Ofisi Uygulaması, Uluslararası Mali Uygulamalara Yön Veren Kuruluşlar ve Borç Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Nesiller Arası Borç Yükünün Dağılımı Sorunu, Yerel Yönetimlerde Borçlanma ve Borçlara Sınır Konulması, Borçlanmanın Mali, Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Mali Disiplinin Sağlanması Çerçevesinde Borç Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik krizlerin kamu finansmanına etkisi

VERGİLEMENİN MAKROEKONOMİK ANALİZİ

Vergilemenin Eko-Politiği, Vergilemenin Eko-Psikolojisi, Vergilerin Finansman Aracı Olarak Kullanılması, Vergilerin Mali Politika Aracı Olarak Kullanılması, Vergilerin Mali-Ekonomik-Sosyal Etkileri, Vergilerin Tüketim-Tasarruf ve Yatırım Üzerindeki Etkileri, Vergilerin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Vergilerin Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri, Vergilerin Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri, Vergilerin Bölüşüm İlişkileri Üzerindeki Etkileri, Küresel Kamusal Mallar ve Vergileme, Uluslararası Mali Kurumlar ve Vergi Uyumlaştırması, Küreselleşme Süreci ve Vergileme Sorunları, Teknolojik ve Güncel Gelişmelerin Vergileme Sahasında Yarattığı Fırsat ve Tehditler

VERGİLEMENİN MİKRO EKONOMİK ANALİZİ

Ekonomi Bilimi ve Vergi İlişkisi: Tarihsel ve Çağdaş Yaklaşımlar, Vergi Konusunun Seçiminde Optimalite ve Vergilemenin Meşruiyeti, Vergide Adalet ve Etkinlik: Optimal Vergileme I: Ramsey Yaklaşımı, Vergide Adalet ve Etkinlik: Optimal Vergileme II: Çağdaş Yaklaşımlar, Vergileme Ekonomisini Yönlendiren Kurum ve Kurullar: Ulusal ve Küresel Ekonomi Açısından, Kalkınma, Büyüme ve Vergileme, Gelir ve Kaynak Dağılımında Etkinlik ve Adaletin Sağlanmasında Vergiler, Ödemeler Dengesinin Sağlanmasında Vergilerin Olumlu Olumsuz Etkileri, Küresel İktisadi Rekabet ve Vergilerin Rolü, Küresel Kamu Malları ve Vergileme, Uluslararası İktisadi ve Mali Kurumların Ulusal Vergi Yapısı Üzerindeki Etkileri

DÖNEM PROJESİ

Danışman öğretim üyesinin rehberliğinde, öğrenci tarafından belirlenen bir konuda Tezsiz Yüksek Lisans bitirme çalışmasını kapsar.

 

 

 

 

 

Post expires at 2018-02-10 10:00:00

Create Timestamp : 8/05/2017 15:20 | Last Update Timestamp : 10/01/2018 13:55