III İktisat Çalıştayı

14-03-2014

III. İKTİSAT ÇALIŞTAYI

Yenilikçi Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri Bağlamında
Türkiye Ekonomisinin Geleceğine Yönelik Çözüm Arayışları
14 Mart 2014, İzmir

Çalıştayın Amacı:

21. yy dünya çapında köklü dönüşümlerin yaşandığı ve yaşanmaya da devam edeceği bir dönem olarak karşımızda durmaktadır. Bu dönüşüm de en etkili olana faktör kuşkusuz ki teknolojik değişim ve yeniliklerdir. Artık uluslararası rekabeti ve gücü belirleyen unsur yenilikçilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu süreçte geri kalmak istemeyen AB de 2020 uzun dönemli gelecek stratejisini ortaya koymuş ve söz konusu stratejide temel öncelikleri Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeolarak belirlemiştir. Ülkemiz gerek AB ile yoğun ekonomik ve politik ilişkiler içerisinde bulunduğundan gerekse ülkemizin küresel gelişme ve rekabet boyutunda geri kalmaması için bu konuların acilen tartışılması ve kamuoyunda gündem yaratması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, III. İktisat Çalıtayımız, AB’nin temel öncelikler olarak belirlediği Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme yaklaşımları temel motivasyon unsurları olarak belirlenmiş ve çalıştayın içeriği bu yönde kurgulanmıştır. Türkiye’nin bu süreç içerisinde mevcut durumundan hareketle potansiyellerini belirleyerek çözüm önerilerinin ortaya konulması çalıştayın temel amacını oluşturmaktadır.

III. İktisat Çalıştayı,

–          Yenilikçiliği merkez alan “Gelecek için Akıllı Büyüme”

–          İnsanı merkez alan “İnsani Gelişme için Kapsayıcı Büyüme”

–          Değişimi merkez alan “Sürdürülebilir Gelişme için Yapısal Dönüşüm”

oturumları şeklinde gerçekleşecektir.

Oluşturulma Zamanı : 14/03/2014 09:35 | Son Güncellenme Zamanı : 23/10/2017 09:36